Na základe epidemiologickej situácie s výskytom vírusovej hepatitídy typu A ako aj respiračných ochorení platí vo VOÚ, a.s. odo dňa 05.10.2023 ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania.

Etická komisia

Etická komisia bola zriadená poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za účelom posudzovania etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona, v znení neskorších predpisov.

Členovia Etickej komisie Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.:
Predseda Etickej komisie
– doc. MUDr. Wagnerová Mária, CSc.
Členovia
– doc. MUDr. Dubinský Pavol, PhD., MHA
– JUDr. Grega Radoslav
– MUDr. Jankurová Jana
– MUDr. Višňovská Mária
– PhDr. Palková Ľuba, PhD., MPH
– Fedorcová Janka

Metodické pokyny vydané EK:

V súlade s princípmi správnej klinickej praxe je investigátor povinný:

 • 1 x ročne počas trvania klinickej štúdie odosielať informácie o priebehu klinickej štúdie
 • Na Etickú komisiu musia byť predložené medzinárodné klinické štúdie, klinické skúšania liekov a nových liečebných stratégii v rámci SR, ale tiež všetky nové liečebné postupy v rámci toho ktorého zdravotníckeho zariadenia.
 • Etická komisia pracuje podľa medzinárodne dohovorených princípov v súlade s platnou legislatívou SR.
 • Etická komisia má posúdiť z etického hľadiska navrhovaný protokol, vhodnosť lokálnych podmienok, alebo nový liečebný postup (jeho prínos), kvalifikáciu skúšajúcich ako aj časové a priestorové možnosti skúšajúcich.

Každý nový žiadateľ k žiadosti o schválenie medzinárodnej klinickej štúdie, alebo klinického skúšania liekov je povinný na Etickú komisiu predložiť:

 1. žiadosť pre EK
 2. Protokol
 3. krátky súhrn (1 strana) cieľa, praktického vykonávania a očakávaného prínosu klinickej štúdie (v prípade potreby bude požiadaný investigátor o osobnú účasť na prezentácii novej klinickej štúdie).
 4. životopis skúšajúceho v slovenčine (štrukturovaný, odborne zameraný)
 5. potvrdenie o kvalifikácii hlavného skúšajúceho (atestácie, vedecké hodnosti)
 6. kópia záznamu o pacientovi („Case report form“)
 7. kópia brožúry pre skúšajúceho („Investigator´s brochure“)
 8. kópia písomnej informácie pre pacienta a záznamu a informovanom súhlase pacienta v slovenčine
 9. kópia certifikátu o poistení a vysvetľujúceho listu k poisteniu
 10. špecifikácie skúšaných liekov
 11. manuál pre vyplňovanie formulára o nežiadúcich účinkoch
 12. kópiu registračného výmeru liekov
 13. protokol – musí obsahovať zásady publikačnej činnosti
 14. návrh o finančnom zabezpečení klinickej štúdie
 15. potvrdenie o zaplatení poplatku
 16. presnú adresu zadávateľa klinickej štúdie
 17. menný zoznam všetkých spoluriešiteľov so životopisom a potvrdení o kvalifikácii
 18. návrh zmluvy so skúšajúcim pracoviskom

K žiadosti o schválenie nových liečebných postupov mimo klinickú štúdiu stačí predložiť dokumenty po 5 bod. Investigátor je povinný predložiť každoročne správu a záverečnú správu o priebehu klinického skúšania EK!

Dokumentácia musí byť archivovaná po dobu 15 rokov na skúšajúcom pracovisku vo vymedzenej uzamykateľnej miestnosti pre tento účel, kam má vstup len skúšajúci.

Každý nový žiadateľ o schválenie klinickej štúdie prispeje pre administratívne účely EK sumou 700 EUR ak ide o novú klinickú štúdiu 150 EUR ak ide o amendment pre lokálne účely,200 EUR ak ide o amendment pre centrálnu etickú komisiu a 1000 EUR ak pôjde o administratívne práce centrálnej EK na bankový účet VOÚ a.s. IBAN: SK1411110000001425032002, (EK VOÚ a.s.). Tieto finančné prostriedky bude využívať EK na administratívnu činnosť a prípadne odmeny pre náročné posudzovanie vedeckých projektov.

eticka@vou.sk

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Predsedníčka Etickej komisie

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.