O Východoslovenskom onkologickom ústave

Východoslovenský onkologický ústav Košice vznikol 1.7.2003 a dňa 20.2.2006 sa transformoval na akciovú spoločnosť s názvom Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

1932 – Masarykov sociálny dom mesta Košice

Jeho poslaním je predovšetkým poskytovať komplexnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením – diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť o onkologických pacientov. V ústavnej starostlivosti zabezpečuje onkologickú, onko-otorinolaryngologickú, onko-gynekologickú starostlivosť, komplexnú protinádorovú liečbu – radiačnú a chemoterapeutickú liečbu.

Okrem iného zabezpečuje teoretickú i praktickú časť výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl, teoretickú i praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach a podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove vedeckých pracovníkov a spolupracuje v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Súčasnosť – Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Predstavitelia

Generálny riaditeľMUDr. Tomáš Sieber, MPH
Predseda predstavenstvaMUDr. Tomáš Sieber, MPH
Podpredseda predstavenstvaMUDr. Milan Maďar, MPH
Člen predstavenstvaMUDr. Igor Jenčo, MPH
Riaditeľka pre ekonomikuIng. Eva Milá, DPA
Riaditeľ pre zdravotnú starostlivosťMUDr. Igor Jenčo, MPH
Riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávaniedoc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Riaditeľ pre investičné plánovanie, rozvoj a prevádzkuMgr. Martin Brunclík, MBA
Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvoPhDr. Ľuba Palková, PhD., MPH
Primár Oddelenia klinickej onkológieMUDr. Andrea Cipková, MPH
Primár Oddelenia radiačnej onkológiedoc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Primár Gynekologického oddeleniaMUDr. Gabriel Tóth
Primár Otorinolaryngologického oddeleniaMUDr. Peter Feciskanin, MPH
Primár OAIMMUDr. Tünde Korčeková
Primár Rádiologického oddeleniaMUDr. Peter Šmirják, MHA

Etická komisia

Etická komisia bola zriadená poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za účelom posudzovania etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona, v znení neskorších predpisov.

Členovia etickej komisie

Predseda Etickej komisie
– MUDr. Jankurová Jana
Členovia
– doc. MUDr. Dubinský Pavol, PhD., MHA
– JUDr. Grega Radoslav
– MUDr. Višňovská Mária
– PhDr. Palková Ľuba, PhD., MPH
– Fedorcová Janka

Masarykov sociálny dom mesta Košice

Certifikáty

Prvotný certifikát o zhode nového systému manažérstva kvality s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008 bol udelený Východoslovenskému onkologickému ústavu, a.s. certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. dňa 04.06.2007.
Východoslovenský onkologický ústav úspešne splnil požiadavky noriem ISO 14001:2004 a získal ďalší certifikát Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 ktorý bol udelený certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. dňa 17.12.2013.
Prvoradým cieľom zavedeného plne funkčného integrovaného manažérskeho systému sú spokojnosť pacienta, zamestnancov a majiteľov. Špecifikuje nástroje na zlepšenie smerom k poskytovaným službám zdravotnej starostlivosti a životnému prostrediu. Definuje vzájomne výhodné vzťahy s okolím (dodávatelia, investori, sponzori, orgány štátnej správy, ostatné verejno-právne inštitúcie a široká verejnosť).

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.