Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Centrum rádiochirurgie a stereotaktickej rádioterapie

Centrum rádiochirurgie a stereotaktickej rádioterapie

Od januára 2020 sú vo VOU dostupné stereotaktické rádiochirurgické výkony na novom lineárnom urýchľovači Elekta Versa HD, ktorý je plne integrovaný so stereoskopickým systémom kontroly polohy pacienta a nádoru ExacTrac Brainlab. V stereotaktickej rádioterapii sa podľa lokalizácie nádoru v mozgu alebo v iných častiach tela venujú špecializované tímy lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

Termínom stereotaktická rádioterapia označujeme liečebnú metódu využívajúcu ožiarenie malého cieľového objemu vysokou ablatívnou dávkou s cieľom eradikovať ložisko nádoru, podobne ako pri radikálnej operácii.

Stereotaktickú rádioterapiu môžeme rozdeliť podľa oblasti záujmu na kraniálnu a extrakraniálnu. Kraniálna stereotaktická rádiochirurgia a rádioterapia sa v klinickej praxi používa už desaťročia. Pozorovaná vysoká efektivita tejto liečby vzbudila záujem o jej uplatnenie v iných oblastiach tela. Hovoríme preto o extrakraniálnej stereotaktickej rádioterapii, vychádzajúc z častejšie používaného označenia stereotactic body radiotherapy (SBRT). Môžeme sa stretnúť aj s termínom SABR, označujúceho stereotaktickú ablatívnu rádioterapiu.

Podľa počtu frakcií rozlišujeme rádiochirurgiu, označujúcu stereotaktické ožiarenie jednou frakciou a stereotaktickú rádioterapiu pri frakcionovanom ožiarení (zvyčajne 3 – 5 frakcií). Kvôli nutnosti zahrnutia lemu priľahlých zdravých tkanív do pohyblivého cieľového objemu je šetrnejšie frakcionované ožiarenie využívané extrakraniálne častejšie ako v kraniálnych indikáciách.

Ožarovanie prebieha zvyčajne formou pohybovej rádioterapie s modulovanou intenzitou. Okrem presného tvarovania ožarovaných polí, technológia využíva časté zobrazovanie polohy pacienta a tumoru tesne pred a aj počas ožarovania. Môžeme tak presne lokalizovať náš cieľ a výrazne zmenšiť objem ožarovaného priľahlého zdravého tkaniva. Nemenej dôležitým prínosom pre využitie SBRT je presnejšie určenie rozsahu šírenia tumoru vďaka pokrokom v rádiologických zobrazovacích metódach CT, MR a PET.

Z technologického pohľadu predstavuje stereotaktické ožarovanie štandardizovanú a bezpečnú intervenciu s pravdepodobnosťou lokálnej eradikácie nádoru porovnateľnou s chirurgickou resekciou, zvyčajne s menším rizikom komplikácií a následkov. Môžeme tak v rôznych situáciách nahradiť operáciu.

Princípom stereotaktického ožarovania (rádiochirurgie alebo rádioterapie) je ožiarenie ložiska v mozgu alebo v inej oblasti tela vysokou, presne zacielenou dávkou žiarenia, pričom ostatné okolité orgány a tkanivá sú chránené. Jedná sa tak o minimálne invazívne ošetrenie, ktoré predstavuje alternatívu operačnému odstránenia nádorového ložiska.

Pri rádiochirurgii je chorobné ložisko zasiahnuté jednou vysokou dávkou žiarenia, zatiaľ čo pri stereotaktickej rádioterapii je celková dávka rozdelená do viacerých menších dávok (zvyčajne 2 – 5), kvôli šetreniu okolitých zdravých tkanív. Rádiochirurgicky sa ožarujú hlavne nádory s jasným okrajom, neprerastajúce do okolitých tkanív, zatiaľ čo rádioterapiou sa ožarujú nádory, ktoré do okolia prerastajú. Celková dávka žiarenia rozdelená do viacerých malých dávok šetrí to zdravé tkanivo, pomedzi ktoré prerastá tkanivo nádorové. Pre stereotaktické ožarovanie je typický prudký spád dávky mimo liečeného ložiska. Súčasne je zabezpečená veľmi presná kontrola polohy pacienta a liečeného ložiska počas ožarovania.

Potrebný je predovšetkým samotný prístroj, lineárny urýchľovač, ktorého konštrukcia umožňuje presnosť podania vysokej dávky žiarenia. Ďalej k presnosti prispieva fixácia, napríklad hlavy pacienta počas ožarovania v stereotaktickej maske a plánovanie ožarovania s využitím magnetickej rezonancie (MR) a CT pomocou  špecializovaného softvéru Brainlab (ožarovanie krakraniálnych nádorov alebo nádorov v chrbtici) a Elekta (ožarovanie v iných oblastiach tela).

Stereotaktické ožarovanie kraniálnych nádorov

Sú to hlavne nádory v kraniálnej a mozgovej oblasti s dobre viditeľným okrajom- meningeómy, vestibulárne schwannómy, metastázy, aj mnohopočetné metastázy v mozgu, adenómy hypofýzy a v určitých situáciách kostné metastázy v stavcoch alebo nádory v ich blízkosti. Tiež je možné rádiochirurgické ožiarenie arteriovenóznych malformácií.

Rádiochirurgicky je možné ožiariť nádory do veľkosti 3 cm, ktoré sú bez opuchu v okolitých tkanivách, pretože vysoká dávka žiarenia opuch zhoršuje. Za určitých okolností je možné aj ožiarenie väčšieho nádoru, vtedy je nutné rozdeliť celkovú dávku žiarenia do troch alebo piatich dávok, vždy je ale zachovaná presnosť aplikácie dávky žiarenia. Ku každému pacientovi a jeho diagnóze pristupujeme individuálne.

Aký je postup pri konzultácii a následnej liečbe?

1. Pacient sa môže objednať na konzultáciu na ambulanciu stereotaktickej rádiochirurgie VOÚ, a.s. na tel. čísle +421 55 6135 514 alebo +421 55 6135 516 alebo mailom na pacient@vou.sk. Ambulantné hodiny sú v utorok od 13:00 hod.
2. Je potrebné doniesť so sebou kompletnú dokumentáciu a tiež MR alebo CT na CD.
3. V prípade, že rádiochirurgický výkon je indikovaný, pacient bude objednaný na prípravu stereotaktickej masky a plánovacie CT v maske.
4. Na základe MR a CT pripravíme plán ožarovania.
5. Pacienta objednáme na krátku hospitalizáciu alebo ambulantný rádiochirurgický výkon.
Konzultovať je možné aj elektronicky, kedy odporúčajúci lekár napíše do mailu na kollova@vou.sk anamnézu a nechá poslať MR alebo CT skeny do PACSu VOU.

Doba samotného ožarovania trvá v priemere okolo 20 min. Dĺžka výkonu sa môže mierne líšiť v závislosti od diagnózy a aplikovanej dávky.

Najčastejšou komplikáciou u rádiochirurgických pacientov je vznik opuchu okolo ožiareného ložiska, alebo zvýraznenie už prítomného opuchu. V týchto prípadoch sa podávajú kortikoidy. V dôsledku opuchu sa môžu zhoršiť aj už existujúce príznaky, podľa toho, v ktorej oblasti je nádor uložený. V niektorých prípadoch sa u pacienta môže zhoršiť bolesť hlavy. Možné komplikácie diskutujeme s každým pacientom individuálne, nakoľko riziká sú pre jednotlivé typy nádorov a lokalizácie rozdielne.

Ožiarením sa zastaví rast nádoru, ktorý sa postupne mení na väzivové tkanivo. Z toho dôvodu bude nádor na kontrolných skenoch stále prítomný. Niektoré ožiarené nádory sa môžu časom aj zmenšiť. V určitých prípadoch sa môže nádor po ožiarení prechodne zväčšiť, k jeho zmenšeniu dôjde po vymiznutí opuchu.

Pacienta objednáme na kontrolné vyšetrenie, prípadne aj s MR skenom v intervale podľa diagnózy. Podľa potreby sa môže pacient objednať na konzultáciu na ambulancii stereotaktickej rádiochirurgie na tel. +421 55 6135 514 alebo +421 55 6135 516.

Stereotaktické ožarovanie nádorov v iných častiach tela

Rádiochirurgicky liečime metastázy v chrbtici. Stereotaktickou rádioterapiou liečime celé spektrum nádorov, predovšetkým karcinóm prostaty, primárne a sekundárne nádory pľúc, kostné a uzlinové metastázy, primárne a sekundárne nádory pečene a metastázy v chrbtici.

Pre stereotaktickú rádioterapiu (ožarovanie 3 – 5 frakciami) nie sú vhodné rozsiahle nádory (väčšie ako 5 – 8 cm), ktoré infiltrujú okolité tkanivá. Väčšie a infiltrujúce nádory zvyčajne liečime vyšším počtom ožarovaní.

Aký je postup pri konzultácii a následnej liečbe?

1. Pacient sa dostaví osobne na príslušnú špecializovanú ambulanciu podľa typu nádoru a jeho lokalizácie. (Link je uvedený nižšie)
2. Možné je tiež objednanie sa na konzultáciu na ambulanciu VOÚ, a.s. na tel. čísle+421 55 6135 514 alebo +421 55 6135 516 alebo mailom na pacient@vou.sk, pričom nasledovať bude objednanie na špecializovanú ambulanciu podľa diagnózy, napr. pri stereotaktickej rádioterapii prostaty onko-urologická ambulancia, pri stereotaxii karcinómu pľúc, pľúcna komisia.
3. Na vyšetrenie je potrebné doniesť si so sebou kompletnú dokumentáciu a podľa možnosti MR alebo CT na CD, ideálne, odporúčajúci lekár pošle zobrazenia do PACS VOÚ.
4. V prípade, že stereotaktický výkon je indikovaný, pacient bude objednaný na plánovacie CT, ktoré je nevyhnutné pre prípravu rádioterapie.
5. Na základe CT a prípadne MR alebo PET/CT pripravíme plán ožarovania.
6. Pacienta objednáme na ambulantnú liečbu alebo krátku hospitalizáciu.

Karcinóm prostaty – uro-onkologická komisia
Karcinóm pľúc- pľúcna komisia
Karcinóm prsníka- prsníková komisia
Karcinóm pankreasu- ambulancie radiačnej onkológie
Metastázy v chrbtici (stavce a krížová kosť)- spinálna onkologická jednotka
Metastázy v pľúcach- pľúcna komisia
Metastázy v kostiach- ambulancie radiačnej onkológie
Metastázy v pečeni- ambulancie radiačnej onkológie
Metastázy v mozgu- ambulancie radiačnej onkológie

Doba samotného ožarovania trvá v priemere okolo 15 – 20 min. Dĺžka výkonu sa môže mierne líšiť v závislosti od diagnózy a podanej dávky.

Najčastejšou komplikáciou stereotaktickej rádioterapie je vznik opuchu okolo ožiareného ložiska alebo zvýraznenie už prítomného opuchu. V takýchto prípadoch podávame kortikoidy. V dôsledku opuchu sa môžu zhoršiť aj už existujúce príznaky, podľa toho, v ktorej oblasti je nádor uložený, napríklad pri ožarovaní karcinómu prostaty môže sa zvýrazniť ťažkosti s močením. Možné komplikácie diskutujeme s každým pacientom individuálne, nakoľko riziká sú pre jednotlivé typy nádorov a lokalizácie rozdielne.

Ožiarením sa zastaví rast nádoru, ktorý sa postupne mení na väzivové tkanivo. Z toho dôvodu môže byť nádor na kontrolných skenoch stále prítomný, pričom však už nie je aktívny. Ožiarené nádory sa zvyčajne časom zmenšujú. V niektorých prípadoch sa môže nádor po ožiarení prechodne zväčšiť, k jeho zmenšeniu dôjde po vymiznutí opuchu.

Pacienta objednáme na kontrolné vyšetrenie v intervale podľa diagnózy. V prípade ťažkosti sa môže pacient objednať na kontrolu na ambulancii radiačnej onkológie na tel. +421 55 6135 514 alebo +421 55 6135 516.

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.