Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Gynekologické oddelenie

Gynekologické oddelenie

Gynekologické oddelenie VOÚ, a.s. zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu prekanceróz, nezhubných a zhubných nádorov ženských reprodukčných orgánov a mliečnej žľazy. V spolupráci s klinickým onkológom a radiačným onkológom zabezpečujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť onkologických pacientok aj s následnými kontrolami v rámci nášho ústavu.

Na gynekologickom oddelení VOÚ, a.s. vykonávame operačné výkony, kde viac ako polovica z nich je práve pre onkologickú diagnózu. Škálu operačných výkonov realizovaných na našom pracovisku tvoria  malé zákroky (biopsia z vonkajších rodidiel, z krčka maternice, hysteroskopia a kyretáž dutiny maternice, konizácia) a väčšie resp. náročnejšie operačné výkony (vyoperovanie vonkajších rodidiel, výkony na maternici, vaječníkoch, lymfatických uzlinách v malej panve a brušnej dutine ). Realizujeme ich laparoskopickým alebo laparotomickým prístupom (t.j. otvorením dutiny brušnej klasickým prístupom, preťatím tkanív prednej brušnej steny).

Spektrum operačných výkonov gynekologického oddelenia VOÚ, a.s. výrazne dopĺňajú operácie prsníkov od jednoduchých (odstránenie nádoru alebo menšej časti prsníka) až po zložitejšie výkony (odstránenie celého prsníka a výkon na lymfatických uzlinách v pazuche).

V spolupráci s plastickým chirurgom je možná podľa potreby aj rekonštrukčná operácia prsníkov (redukčná mamoplastika, zavedenie implantátov a pod.).

Súčasťou gynekologického oddelenia je Prsníkové centrum.

V spolupráci s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny využívame pri operáciach zhubných nádorov zobrazenie sentinelových lymfatických uzlín s cieľom zníženia radikality operačného výkonu a  redukcie možných operačných a pooperačných komplikácií. 

V rámci postgraduálneho vzdelávania nášho kolektívu ako i snahy o progres v rámci diagnosticko – liečebných postupov, spolupracuje naše oddelenie na klinických štúdiách pri zhubných nádorových ochoreniach ženských reprodukčných orgánov s LF UPJŠ v Košiciach a je zahrnuté do prospektívnej observačnej štúdie SENTIX a CERVANTES v spolupráci s I. LF UK a VFN v Prahe, v rámci CEEGOC.

Centrá

Prsníkové centrum

Prsníkové centrum

Zobraziť pracovisko

Ambulancie

Ambulancie sú situované na prízemí hlavnej budovy VOÚ. Evidencia pacientok gynekologickej ambulancie, pavilón B, prízemie, 055/6135 211

Kontakty

Lekár podľa rozpisu.

Tel. č. ambulancia: +421 55 6135 212

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok07:00 – 07:30odber krvi
07:30 – 10:00príjem pacientok na operáciu
10:00 – 14:00gynekologické vyšetrenia
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

Tel. č. ambulancia: +421 55 6135 213

Ordinačné hodiny

Pondelok08:00 - 13:00Gynekologická ambulancia
Lekár: MUDr. Róbert Tóth, PhD.
Sestra: Bc. Anežka Gernešiová
Utorok11:00 - 14:00


12:00 - 14:30
Onkogynekologická komisia
Lekár: MUDr. Marcel Lupták
Sestra: Viktória Ječová
Gynekologická konziliárna ambulancia
Lekár: MUDr. Tóth Gabriel
Sestra: Bc. Anežka Gernešiová
Streda08:00 - 14:00Prsníková poradňa
Lekár: MUDr. Andrea Grešová, PhD.
Sestra: Helena Maťašová
Štvrtok10:00 - 14:00Dispenzárna poradňa
Lekár: MUDr. Ing. Peter Krajňák
Sestra: Viktória Ječová
Piatok08:00 - 14:00Prsníková poradňa
Lekár: MUDr. Tatiana Borošová, PhD.
Sestra: Viktória Ječová
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Gabriel Tóth
MUDr. Daniela Bérešová
MUDr. Tatiana Borošová, PhD.
MUDr. Andrea Grešová, PhD.
MUDr. Ing. Peter Krajňák
MUDr. Jana Látal Valigurová
MUDr. Kristína Lojová
MUDr. Marcel Lupták
MUDr. Ingrida Luptáková
MUDr. Róbert Tóth, PhD.

Tel. č. ambulancia: +421 55 6135 435
Tel. č.  objednanie na +421 55 6135 211

Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok07:45 – 14:00
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Komisie a poradne

Komisia zasadá každý utorok od  11:00 do 14:00 hod. na ambulancii gynekologického oddelenia VOÚ, a.s., pavilón B, prízemie, +421 55 6135 213.

Pacientka sa príhlasi na evidencii pacientok gynekologickej ambulancie a predloží identifikačné doklady / preukaz poistenca / a kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Prosíme pacientky, aby sa na vyšetrenie v onkogynekologickej komisii prihlásili  do 10:00 hod (nutnosť spracovania zdravotnej dokumentácie ).

Onkogynekologická komisia  je určená prednostne pacientkám s novozisteným nádorovým ochorením alebo pacientkám s recidívou nádorového ochorenia. Vyšetrujeme len pacientky s diagnózami C51-C58 (MKCH).

Cieľom onkogynekologickej komisie je odporučiť  pacientkám optimálnu liečbu gynekologických zhubných nádorov  na základe najnovších doporučených postupov. Rozhodnutie o liečbe je zabezpečené spoluprácou rádiodiagnostika, onkológa, rádioterapeuta, patológa, gynekológa. Komplexná terapia gynekologických zhubných nádorov zahŕňa okrem operačnej liečby, aj radioterapiu, chemoterapiu, hormonálnu liečbu a symptomatickú liečbu.

Benígne diagnózy a prekancerózy ostávajú v kompetencii ambulantných gynekológov, indikácie k operačným intervenciám benígnych diagnóz, karcinómy in situ, operabilných ochorení genitálneho traktu histologicky verifikovaných ( kyretáž, konizácia, extirpácia tumoru)  sa budú realizovať cestou gynekologickej ambulancie gynekologického oddelenia kde bude operácia realizovaná.

Prosíme odosielať pacientky do onkogynekologickej komisie VOÚ, a.s. s nasledujúcimi nálezmi:

 • Anamnéza
 • Objektívne vyšetrenie
 • Stručná epikríza pacientky
 • V prípade užšej otázky prosíme o presnú špecifikáciu problému
 • Histologický nález
 • Stagingové CT ( celotelové ) – v prípade C53 aj NMR malej panvy so zameraním na parametria
 • Laboratórne vyšetrenia vrátane onkomarkerov
 • Operačný protokol
 • Prepúšťacia správa
 • Konziliárne vyšetrenia

Prsníková poradňa je každú stredu a piatok od 08:00 do 14:00 hod. na ambulancii gynekologického oddelenia VOÚ, a.s., pavilón B, prízemie, +421 55 6135 213.

Pacientka sa prihlási na evidencii pacientok gynekologickej ambulancie a predloží identifikačné doklady /preukaz poistenca/ a kompletnú zdravotnú dokumentáciu. 

Do prsníkovej poradne prichádzajú pacientky spontánne, samé (bez objednania) alebo sú odoslané na vyšetrenie obvodným gynekológom prípadne obvodným lekárom. Ďalšiu skupinu tvoria pacientky odoslané zo skríningových mamografických pracovísk s nálezom, ktorý vyžaduje bioptické vyšetrenie (odber vzorky na histologické vyšetrenie) alebo s pozitívnym histologickým nálezom, ktorý vyžaduje rozhodnutie o liečebnom manažmente. Všetky pozitívne (histologicky potvrdený zhubný nádor) mamografické nálezy sú znova spoločne posúdené s rádiodiagnostikom a onkológom aby sa určila najoptimálnejšia stratégia liečby.

Veľkú skupinu pacientok prsníkovej ambulancie tvoria dlhodobo zaevidované pacientky po predchádzajúcich operáciách, ktoré vyžadujú dispenzárnu starostlivosť (sledovanie zdravotného stavu), ďalej pacientky s benígnými ochoreniami prsníkov (nezhubné ochorenia), najčastejšie nezhubné nádory, cysty alebo bolesti prsníkov a pacientky s výrazne pozitívnou rodinnou anamnézou alebo už potvrdenou genetickou mutáciou, ktorá sa spája s vyšším rizikom vzniku karcinómu prsníka.

Pacientky v dispenzárnej starostlivosti sú v pravidelných intervaloch sledované, edukované o ich ochorení, nutnosti a spôsobe samovyšetrovania prsníkov. Poskytované je palpačné vyšetrenie, podľa potreby sa dopĺňa sonografické, mamografické vyšetrenie a magnetická rezonancia. Pri nejednoznačných nálezoch, kde je nutné mikroskopické vyšetrenie sa vykonáva biopsia eventuálne punkcia pod USG kontrolu ambulantnou formou.

Pacientky s negatívnym RTG a ultrazvukovým nálezom nie sú zaradené do sledovania v prsníkovej poradni, zostávajú v starostlivosti obvodného gynekológa.

U pacientok, u ktorých je nutná operačná liečba je podrobne vysvetlený a navrhnutý ďalší postup a spôsob chirurgickej liečby. Pri nezhubných nádoroch v určitých indikáciách sa vykonáva exstirpácia (odstránenie) tumoru. Pri zhubných nádoroch sa vykonávajú prsník záchovné operácie, ablácia celého prsníka s možnosťou okamžitej alebo odloženej rekonštrukcie prsníka alebo onkoplastické operačné výkony. Rekonštrukčné výkony realizuje skúsený plastický chirurg, po predchádzajúcej konzultácii. Operačné výkony pri malígnych ochoreniach sú doplnené s odstránením sentinelových lymfatických uzlín v podpazuší. Ide o špeciálnu metódu, pri ktorej sa cielene, pomocou gama sondy vyberajú 1-2 lymfatické uzliny. Jej cieľom je presnejší odber uzlín a jasné stanovenie ďalšieho liečebného postupu.

Preferujeme liečbu šitú na mieru, podľa potrieb každej pacientky a preto sa ku každej pacientke pristupuje individuálne a veľmi citlivo.

Cieľom prsníkovej poradne je zabezpečiť pacientkam odbornú starostlivosť, pri ktorej je možné využiť moderné spôsoby diagnostiky a liečby ochorení mliečnej žľazy. Dobré výsledky sú zabezpečené dobrou spoluprácou rádiodiagnostika, onkológa, rádioterapeuta, patológa, gynekológa a plastického chirurga.

Dispenzárna ambulancia je každý štvrtok:

Ambulancia klinickej onkológie, pavilón B, prízemie,  od 08:00 do 10:00 hod,  určená pre pacientky po karcinóme vaječníkov.

Gynekologická ambulancia II., pavilón B, prízemie, od 11:00 do 15:30 hod., +421 55 6135 213určená pre pacientky po karcinóme vulvy, krčka a tela maternice.

Dispenzárna ambulancia vykonáva dispenzárnu starostlivosť, teda aktívne pravidelné sledovanie pacientok v remisii po operačnej a onkologickej liečbe pre malígne gynekologické ochorenie (karcinóm vulvy, krčka a tela maternice, karcinóm vaječníkov). Cieľom starostlivosti je včasné zachytenie prípadného návratu malígneho ochorenia a vzniku sekundárneho malígneho ochorenia s následným včasným zahájením liečby.

Dispenzarizácia je založená na pravidelných vyšetreniach, ktorých množstvo a druh určí ošetrujúci lekár. Táto starostlivosť je založená na spolupráci s obvodným gynekológom, praktickým lekárom a špecialistami v rámci spádovej oblasti do ktorej pacientka patrí.

Medzi základné vyšetrovacie metódy využívané pri sledovaní pacientok po operačnej a onkologickej liečbe je anamnéza, zisťovanie aktuálneho zdravotného stavu a fyzikálne vyšetrenie. Význam má aj sledovanie onkomarkerov vo včasnom záchyte recidívy malignity. Medzi diagnostické zobrazovacie metódy využívané v sledovaní pacientok patrí vyšetrenie ultrasonografické, počítačovou tomografiou (CT),magnetickou rezonanciou (MRI), pozitrónovou emisnou tomografiou (PET CT), mamografia a skiagrafia.

Vyradenie pacientok z dispenzárnej starostlivosti nie je upravené v medzinárodných postupoch. K vyradeniu z dispenzárnej ambulancie sa spravidla pristupuje individuálne, najčastejšie po 5 rokoch prežívania bez choroby z dispenzárnej starostlivosti. Úlohu dispenzárneho lekára v tomto prípade preberá obvodný lekár a klinický onkológ v spádovej oblasti pacientky, ktorý v prípade podozrenia na recidívu ochorenia odošle pacientku na špecializované pracovisko.

Už ku prvej kontrole u nás prosíme odosielať pacientky s nasledujúcimi nálezmi:

– krvý obraz, biochemické parametre
– onkomarkery :
– karcinóm vaječníkov CA125, HE4, ROMA
– karcinóm tela maternice CA125, CEA
– karcinóm vulvy a krčka maternice SCCA, CYFRA
– onkologický cytologický ster
– ultrasonografické vyšetrenie malej panvy, abdomenu a retroperitonea

Objednanie na vyšetrenie

Evidencia pacientok gynekologickej ambulancie, pavilón B, prízemie, +421 55 6135 211

Prosíme pacientky, aby so sebou priniesli kompletnú zdravotnú dokumentáciu, čím nám veľmi pomôžu pri rozhodovaní o ďalšom diagnostikom a terapeutickom postupe.

Na vyšetrenie na gynekologickú ambulanciu alebo do prsníkovej poradne alebo komisie prineste prosím nasledujúce nálezy:

 • Anamnéza
 • Objektívne vyšetrenie
 • Stručná epikríza pacientky
 • V prípade užšej otázky prosíme o presnú špecifikáciu problému
 • Histologický nález
 • Výsledky zobrazovacích vyšetrení ( USG brušnej dutiny, CT, Magnetická rezonancia, MMG, USG prsníkov )
 • Laboratórne vyšetrenia vrátane onkomarkerov
 • Operačný protokol
 • Prepúšťacia správa
 • Konziliárne vyšetrenia

Lôžkové oddelenie

Telefón:  +421 55 6135 221

Na príjem sa pacientka prihlási v určený deň medzi  7:00 – 8:00 hod. na kartotéke gynekologickej ambulancie, pavilón B, prízemie.

Prepustenie pacientky domov prebieha ráno. O dátume prepustenia z nemocnice vás bude informovať ošetrujúci lekár. Ten pripraví prepúšťaciu správu a bude Vás informovať o ďalšom postupe.

Na hospitalizáciu potrebujete:

 • občiansky preukaz, preukaz poistenca
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti, pokiaľ bolo vystavené
 • výsledky všetkých prechádzajúcich vyšetrení
 • osobné a toaletné potreby, prezúvky, vlastné pyžamo i župan.

Neodporúčame pacientkam brať do nemocnice väčší finančný obnos, šperky a iné cennosti.

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00.

Návštevy mimo uvedeného času sú možné len s povolením primára oddelenia.

Personál

MUDr. Tóth Gabriel
Primár
gabriel.toth@vou.sk
Mgr. Vojtillová Mária
Vedúca sestra
vojtillova@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.