Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Prsníkové centrum

Prsníkové centrum

Prsníkové centrum vo VOU zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientky s nezhubnými a zhubnými ochoreniami prsníkov. Dobré výsledky sú zabezpečené jednak dobrou medziodborovou spoluprácou a dlhoročnými skúsenosťami. Využívajú sa pritom najnovšie trendy v diagnostike ako aj v operačnej a onkologickej liečbe ochorení mliečnej žľazy. Východoslovenský onkologický ústav má najdlhšiu tradíciu na východnom Slovensku v manažmente ochorení prsníka.

Cieľom prsníkového centra je zabezpečiť pacientkam odbornú starostlivosť, pri ktorej je možné využiť moderné spôsoby diagnostiky a  liečby ochorení mliečnej žľazy. Dobré výsledky sú zabezpečené práve  dobrou spoluprácou špecialistov rádiodiagnostika, onkológa, rádioterapeuta, patológa, gynekológa, plastického chirurga, fyzioterapeuta a psychológa.

Čo rieši prsníkové centrum

Všetky ochorenia mliečnej žľazy:

  • benígne (nezhubné) – vrodené anomálie, asymetrie, bolesti prsníkov, cysty a iné nezhubné tumory (najčastejšie fibroadenómy)
  • pacientky s vysokým rizikom vzniku karcinómu prsníka (genetické mutácie)
  • malígne (zhubné)- karcinómy, sarkómy

Čo je súčasťou prsníkového centra

rádiodiagnostik

Na diagnostiku ochorení mliečnej žľazy sa využívajú neinvazívne zobrazovacie metódy ultrasonografia, mamografia, v niektorých prípadoch aj magnetická rezonancia. Pri nejednoznačných nálezoch a ak je nutné histologické vyšetrenie využívajú sa invazívne vyšetrovacie metódy ako punkcia tenkou ihlou, najčastejšie v prípade cýst alebo biopsia hrubou bioptickou ihlou, ktorá sa vykonáva pod sonografickou kontrolou. Pri náleze mikrokalcifikátov (hrudky vápnika) sa vykonáva vákuová mamotómia pod mamografickou kontrolou. Pri lokálnom znecitlivení sa do ložiska zavádza hrubšia bioptická ihla, do ktorej je vákuom nasaté a odsaté patologické tkanivo, ktoré sa odosiela na histologické vyšetrenie.

Rádiodiagnostik zabezpečuje sledovanie pacientky počas liečby, vplyv systémovej terapie na veľkosť tumoru. Pri regresii zavádza klip do tumoru pod USG kontrolou. Pred operačnou liečbou nehmatných lézií zavádza vodič do tumoru, respektíve ku klipu, ktorým sa chirurgovi označí miesto, kde sa tumor nachádzal.

Ďalšou úlohou rádiodiagnostika je vyšetrovanie pacientok po kompletnej liečbe a včasný záchyt prípadnej recidívy, teda návratu ochorenia.

patológ

Materiál z biopsií a operačné preparáty sa odosielajú na histologické (mikroskopické) vyšetrenie. Na základe histológie sa určuje ďalší manažment pacientok. Pri benígnych nálezoch u pacientok väčšinou nie je nutná ďalšia liečba, postačí observácia teda sledovanie pacientok.

Pri maligných nálezoch na základe určenia typu nádoru, stupňa diferenciácie, imunohistochemického vyšetrenia a genetickej výbavy nádoru sa určí najoptimálnejší manažment (operačná alebo onkologická liečba).

Gynekológ pacientku spoznáva v prsníkovej poradni.
Do prsníkovej poradne sú pacientky odoslané na vyšetrenie obvodným gynekológom prípadne obvodným lekárom. Ďalšiu skupinu tvoria pacientky odoslané zo skríningových mamografických pracovísk s nálezom, ktorý vyžaduje bioptické vyšetrenie (odber vzorky na histologické vyšetrenie) alebo s pozitívnym histologickým nálezom, ktorý vyžaduje rozhodnutie o liečebnom manažmente. Všetky pozitívne (histologicky potvrdený zhubný nádor) mamografické nálezy sú znova spoločne posúdené s rádiodiagnostikom, onkológom a radiačným onkológom aby sa určila najoptimálnejšia stratégia liečby. Konzultácie sa vykonávajú cestou prsníkových komisií.

Veľký podiel klientok prsníkovej ambulancie tvoria dlhodobo zaevidované pacientky po predchádzajúcich operáciách, ktoré vyžadujú dispenzárnu starostlivosť (sledovanie zdravotného stavu), ďalej pacientky s benígnými ochoreniami prsníkov (nezhubné ochorenia), najčastejšie  nezhubné nádory, cysty alebo bolesti prsníkov a pacientky  s výrazne pozitívnou rodinnou anamnézou alebo už potvrdenou genetickou mutáciou, ktorá sa spája s vyšším rizikom vzniku karcinómu prsníka.

Pacientky v dispenzárnej starostlivosti sú v pravidelných intervaloch sledované, edukované o ich ochorení, nutnosti a spôsobe samovyšetrovania prsníkov. Poskytované je palpačné vyšetrenie, podľa potreby sa dopĺňa sonografické, mamografické vyšetrenie a magnetická rezonancia. Pri nejednoznačných nálezoch, kde je nutné mikroskopické vyšetrenie sa vykonáva biopsia eventuálne punkcia pod USG kontrolu  ambulantnou formou.

Pacientky s negatívnym RTG  a ultrazvukovým nálezom nie sú zaradené do sledovania v prsníkovej poradni, zostávajú v starostlivosti obvodného gynekológa.

U pacientok, u ktorých je nutná operačná liečba je podrobne vysvetlený a navrhnutý ďalší postup a spôsob chirurgickej liečby. Pri nezhubných nádoroch v určitých indikáciách sa vykonáva exstirpácia (odstránenie) tumoru. Pri zhubných nádoroch sa vykonávajú prsník záchovné operácie, ablácia celého prsníka  s možnosťou okamžitej alebo odloženej  rekonštrukcie prsníka alebo onkoplastické operačné výkony. Rekonštrukčné výkony  realizuje skúsený plastický chirurg, po predchádzajúcej konzultácii. Operačné výkony pri malígnych ochoreniach sú doplnené s odstránením sentinelových lymfatických uzlín v podpazuší. Ide o špeciálnu metódu, pri ktorej sa cielene, pomocou gama sondy vyberajú 1-2 lymfatické uzliny. Jej cieľom je presnejší odber uzlín a jasné stanovenie ďalšieho liečebného postupu.

Preferujeme liečbu šitú na mieru, podľa potrieb každej pacientky a preto sa ku každej pacientke  pristupuje individuálne a veľmi citlivo.

Klinický onkológ zabezpečuje systémovú onkologickú liečbu a to buď ambulantnou formou alebo počas hospitalizácie. Systémová liečba patrí medzi základné liečebné metódy karcinómu prsníka. Systémová znamená, že ovplyvňuje celý organizmus  a má teda aj vedľajšie nežiadúce účinky, ktoré však neprekonávajú jej pozitíva. Na základe stanovenia rizikových faktorov u pacientok (vek, genetická mutácia, veľkosť tumoru), imunohistochemického vyšetrenia a genetickej výbavy tumoru sa určí presný typ onkologickej liečby. Systémovú liečbu rozdeľujeme na hormonálnu, chemoterapiu, biologickú teda cielenú a podpornú liečbu. Podávanie systémovej liečby podľa indikácií môžme rozdeliť na adjuvantnú, neoadjuvantnú a paliatívnu. Cieľom adjuvantnej liečby je zničenie mikrometastáz po prvotnej chirurgickej liečbe, predĺženie beznádorového intervalu a celkovej doby prežívania.

Neoadjuvantná liečba sa aplikuje ženám s pokročilým primárnym nádorom alebo s prípadným postihnutím  lymfatických uzlín, respektíve  niektorým pacientkam s operabilným tumorom ale s istým imunohistochemickým typom. Cieľom neoadjuvantnej liečby je zmenšiť primárny nález, umožniť chirurgický výkon často aj konzervatívny, teda prsník záchovný. Počas liečby môže dôjsť až k vymiznutiu tumoru, preto pacientka je v istých intervaloch sledovaná pomocou zobrazovacích metód. Ak sa zistí dobrý účinok liečby a to zmenšením tumoru, väčšinou po druhom cykle chemoterapie sa do tumoru zavádza pod sonografickou kontrolou klip. Po ukončení neoadjuvantnej liečby pacientka podstúpi operačnú terapiu, kde je nutné odstránenie zvyšku tumoru respektíve lôžka tumoru. Klip slúži na orientáciu operatéra po vymiznutí nádora.

Paliatívna liečba sa podáva ženám s generalizovaným ochorením. Cieľom je dosiahnúť parciálnu remisiu a predĺženie života.

Radiačný onkológ zabezpečuje rádioterapiu, je to lokoregionálna liečba, teda nemá systémový účinok. Indikácie rádioterapie  sú ožiarenie po parciálnom chirurgickom výkone, ožiarenie hrudnej steny pri rozsiahlom primárnom nádore, pri postihnutí lymfatických uzlín a paliatívne ožiarenie. Cieľom rádioterapie je likvidácia mikrometastáz po operačnej liečbe, zabrániť  recidíve ochorenia,  dosiahnúť maximálne prežívanie pacientok a optimálny kozmetický efekt.

Súčasťou komplexnej starostlivosti o pacientky s malígnym ochorením prsníka je aj fyzioterapia, ktorá je poskytovaná už v rámci hospitalizácie od prvého pooperačného dňa. Cieľom je včasná mobilizácia pacientok a predchádzanie lymfedému horných končatín, ktorý sa môže rozvinúť po chirurgickom odstránení lymfatických uzlín v pazuche  respektíve po radiačnej liečbe. Pacientky sú edukované ohľadom nutnosti fyzioterapie a je im poskytnutá presná inštruktáž cvikov.

V rámci onkologického ústavu je pre pacientky zabezpečená psychologická poradňa. Diagnóza rakoviny prsníka a jej liečba často krát spôsobuje veľký stres, je to pre pacientky traumatizujúca udalosť. V týchto prípadoch psychosociálna podpora edukovaného psychológa môže byť veľmi nápomocná.

Komisie

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm krčka maternice, tela maternice, karcinóm vaječníkov a karcinóm vulvy

Miesto

ambulancia gynekologického oddelenia

Čas

Utorok 11:00 - 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Marcel Lupták
Radiačná onkológia MUDr. Katarína Belánová, MUDr. Marek Marinčák
Klinická onkológia MUDr. Renáta Šikrová, MUDr. Róbert Biel

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm prsníka

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 2, 4

Čas

Štvrtok 11:00 – 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Róbert Tóth, MUDr. Andrea Grešová, PhD., MUDr. Tatiana Borošová
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Andrea Cipková, MUDr. Mária Višňovská

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.