Povinné zverejňovanie

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., je povinný zverejniť zmluvu, ktorú uzaviera Východoslovenský onkologický ústav, a.s. ako povinná osoba, v zmysle § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“) v spojení s ustanovením §47a Občianskeho zákonníka.

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. je, v zmysle ustanovenia §5b zákona, rovnako Povinnou osobou na zverejnenie údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, a údajov o faktúre za tovary, služby a práce.

Povinná osoba objednávky a faktúry zverejní na svojom webovom sídle.

Objednávky

Faktúry

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.