Upozornenie: Pandemické opatrenia vo VOÚ, a.s. Viac informácií

Povinné zverejňovanie

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., je povinný, v zmysle ustanovenia §§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon“) v spojení s ustanovením §§ 47a Občianskeho zákonníka, zverejniť zmluvu, ktorú uzaviera Východoslovenský onkologický ústav, a.s. ako povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Povinne zverejňovaná zmluva výsledok verejného obstarávania sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. je, v zmysle ustanovenia §§ 5b zákona v spojení s ustanovením §§ 2 zákona, rovnako Povinnou osobou na zverejnenie objednávok tovarov a služieb, ako aj faktúr na tovary a služby. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.

Povinná osoba objednávky a faktúry zverejní na svojom webovom sídle.

Objednávky

   VOU – objednávky
   VOU do 12.2017 – objednávky

Faktúry

  VOU – zaúčtované dobropisy
  VOU – zaúčtované faktúry
  VOU do 12.2017 – zaúčtované dobropisy
  VOU do 12.2017 – zaúčtované faktúry

Zákazky s nízkou hodnotou

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., je povinný, s odkazom na §§ 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.

Návštevné hodiny

Zákaz návštev od 28.7.2022 až do odvolania. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.