Na základe epidemiologickej situácie s výskytom vírusovej hepatitídy typu A ako aj respiračných ochorení platí vo VOÚ, a.s. odo dňa 05.10.2023 ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania.

Povinné zverejňovanie

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., je povinný zverejniť zmluvu, ktorú uzaviera Východoslovenský onkologický ústav, a.s. ako povinná osoba, v zmysle § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“) v spojení s ustanovením §47a Občianskeho zákonníka.

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. je, v zmysle ustanovenia §5b zákona, rovnako Povinnou osobou na zverejnenie údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, a údajov o faktúre za tovary, služby a práce.

Povinná osoba objednávky a faktúry zverejní na svojom webovom sídle.

Objednávky

Faktúry

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.