Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Oddelenie radiačnej onkológie

Oddelenie radiačnej onkológie

Rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením je základná liečebná metóda zhubných nádorov. Tento spôsob liečby je používaný už viac ako 100 rokov. Počas tohto obdobia bol dosiahnutý obrovský pokrok v poznatkoch o účinkoch žiarenia na ľudský organizmus a na nádory a v moderných technológiách, ktoré zabezpečujú bezpečné použitie ionizujúceho žiarenia.

V súčasnej dobe je ožarovaním liečených približne 50% pacientov so zhubným nádorom. Ožarovaním je možné dosiahnuť úplnú likvidáciu nádoru. Základný protinádorový účinok ionizujúceho žiarenia spočíva v ničení nádorových buniek, ktoré sú citlivejšie na účinky žiarenia ako zdravé bunky. Úspešnosť liečby je vysoká najmä pri lokalizovanom ochorení (t.j. pri ochorení, ktoré sa nerozšírilo do ďalších tkanív).

Základným predpokladom úspešnej a bezpečnej liečby je možnosť podať dostatočne vysokú, a tým účinnú dávku žiarenia. Úspech liečby, pod ktorým rozumieme pravdepodobnosť vyliečenia s veľmi nízkym rizikom následkov po liečbe závisí najmä od technologického vybavenia pracoviska, kvalitnej klinickej praxe a od dobre fungujúceho systému kontroly kvality liečby.

Rádioterapiu môžeme podať dvoma spôsobmi:

 • buď je zdroj žiarenia mimo tela pacienta – externá rádioterapia
 • alebo zdroj žiarenia je v blízkom kontakte s nádorom – brachyterapia.

Pri externej rádioterapii sa najčastejšie využíva lineárny urýchľovač. Vo VOÚ, a.s. máme k dispozícii dva lineárne urýchľovače Elekta Versa HD a urýchľovač Varian Unique. Všetky prístroje umožňujú bezpečné podanie plánovanej dávky žiarenia v presne stanovenom objeme tkaniva, v ktorom sa nachádza zhubný nádor.

Celý proces ožarovania je rozdelený na niekoľko častí:

 • každý pacient je pred liečbou vyšetrený radiačným onkológom, ktorý stanoví plán liečby, celkovú dávku žiarenia a počet frakcií ožarovania (počet ožiarov),
 • nasleduje presná lokalizácia miesta, ktoré bude ožarované pomocou CT, prípadne iných zobrazovacích metód (PET CT alebo magnetická rezonancia), prípravu pacienta a zobrazovanie vykonávajú rádiologickí technici,
 • lekár ohraničí v CT rezoch oblasti, ktoré majú byť ožiarené predpísanou dávkou a tiež zdravé tkanivá, ktoré musíme chrániť pred ožiarením ,
 • klinický fyzik určí pomocou počítačových plánovacích systémov pre ožarovanie rozloženie dávky žiarenia, nastavenie prístrojov a polohu pacienta tak, aby ožarovanie bolo čo najpresnejšie,
 • pred každým ožiarením alebo aj počas ožarovania sa vykonáva kontrola polohy pacienta a nádoru priamo na ožarovacom prístroji, ožarovanie a kontrolu polohy zabezpečujú rádiologickí technici,
 • počas rádioterapie a po jej ukončení je stav pacientov kontrolovaný lekárom, špecialistom v radiačnej onkológii.

Samotné ožarovanie nie je bolestivé. Pri každom ožarovaní je pacient uložený na stôl ožarovacieho prístroja, kde je jeho poloha kontrolovaná kamerovým systémom alebo aj RTG zobrazením a je zabezpečená komunikácia s ošetrujúcim personálom. Celé ožarovanie trvá niekoľko minút.

Brachyterapia je najčastejšie používaná v liečbe gynekologických nádorov. Jej hlavnou výhodou je malý počet aplikácií a krátka doba ožarovania.

Oddelenie radiačnej onkológie zabezpečuje liečbu ožarovaním pri všetkých onkologických a neonkologických indikáciách. Štandard poskytovanej liečby spĺňa európske požiadavky pre modernú rádioterapiu. Technologické vybavenie oddelenia je priebežne modernizované a sú dopĺňané nové technológie, ktoré zvyšujú účinnosť a najmä znižujú pravdepodobnosť výskytu možných nežiaducich účinkov liečby.

V posledných dvoch rokoch bola technológia doplnená o možnosť stereotaktickej rádioterapie nádorov v oblasti mozgu a tiež iných častiach tela pomocou technológie Brainlab a ExacTrac. Pracovisko radiačnej onkológie VOÚ, a.s. sa tak zaradilo medzi vrcholové európske pracoviská, ktoré poskytujú extrémne presnú stereotaktickú rádioterapiu.

Oddelenie radiačnej onkológie zabezpečuje tiež podávanie systémovej liečby spolu s rádioterapiou (konkomitantná liečba) a tiež podpornú a symtomatickú liečbu.

Okrem vysoko kvalitnej štandardnej rádioterapie s 3D a 4D CT plánovaním a s maximálnym využitím zobrazovania pre zvýšenie presnosti ožarovania poskytujeme nasledujúce špecifické výkony:

 • rádiochirurgia zhubných a nezhubných nádorov v oblasti mozgu
 • rádiochirurgia metastáz v chrbtici
 • stereotaktická rádioterapia karcinómu prostaty
 • stereotaktická rádioterapia karcinómu pľúc
 • stereotaktická rádioterapia metastáz uložených v rôznych oblastiach tela
 • ožarovanie s kontrolou dýchania pľúcnych nádorov
 • ožarovanie v hlbokom nádychu pri rádioterapii ľavostranného karcinómu prsníka a pri nádoroch v oblasti mediastína
 • adaptívna brachyterapia karcinómu krčka maternice vedená CT zobrazením.

Centrá

Centrum rádiochirurgie a stereotaktickej rádioterapie

Centrum rádiochirurgie a stereotaktickej rádioterapie

Zobraziť pracovisko

Objednanie sa na vyšetrenie

Posúdenie stavu pacienta a odporúčanie liečby vieme najlepšie urobiť pri osobnom kontakte počas vyšetrenia na niektorej z ambulancií.

Pacientov je možné referovať a objednať na vyšetrenie mailom na adrese pacient@vou.sk

Pri odoslaní na konziliárne vyšetrenie (predstavenie) je potrebné si doniesť:

 • platný preukaz poistenca
 • lekársku správu – nález alebo prepúšťaciu správu
 • histologické vyšetrenie, operačná vložka – chirurgická (ak bola chirurgická operácia)
 • výsledky zobrazovacích vyšetrení (RTG, CT, MRI, PET,…)

Ak si Vaše ochorenie vyžaduje liečbu rádioterapiou:

 • dostanete termín na plánovacie CT, ktoré je potrebné pred každým začatím liečby ožarovaním
 • po absolvovaní plánovacieho CT budete v priebehu 1- 2 týždňov telefonicky vyzvaný na začatie liečby ožarovaním
 • na prvé začatie liečby je potrebné sa dostaviť presne v dohodnutý deň a čas
 • prihláste sa u sestier pri okienku na Ambulancii radiačnej onkológie (prízemie), ktoré Vás usmernia

V záujme plynulosti vyšetrenia prosíme, aby ste sa na dispenzárne kontroly objednávali u sestry na t. č.: 055/6135 514, 516 alebo 0917 133 990.

Ambulancie

Ambulancie sú situované na prízemí hlavnej budovy VOÚ, a.s.

Kontakty

doc. MUDr. Pavol DUBINSKÝ, PhD., MHA
MUDr. Gabriela BARILÍKOVÁ
MUDr. Daniela NADZONOVÁ

sestra: Marcela Semančíková
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 511
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA – doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Utorok9:00 – 11:00DIETETICKÁ PORADŇA
11:00 – 12:00KONTROLY – MUDr. Daniela Nadzonová
13:00 – 14:00
Streda10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA – doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Štvrtok9:00 – 11:00DIETETICKÁ PORADŇA
11:00 – 12:00KONTROLY – MUDr. Gabriela Barilíková
Piatok8:00 – 12:00KONTROLY – doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Marián FRÍVALDSKÝ, MPH

sestra: Emília Kováčová
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 513
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
Utorok8:00 – 12:00KONTROLY
Streda10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
SARKÓMOVÁ KOMISIA – párny týždeň
13:00 – 14:00
Štvrtok11:00 – 13:00MAMÁRNA KOMISIA – podľa rozpisu
Piatok8:00 – 12:00KONTROLY
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

KONZILIÁRNA AMBULANCIA
MUDr. Gabriela Barilíková
MUDr. Katarína Belánová
MUDr. Natália Janíčková
MUDr. Daniela Bérešová

Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 549
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok8:00 - 10:00KONTROLY – MUDr. Marek Marinčák

10:00 - 12:00KOMISIA PRE NÁDORY MAXILOFACIÁLNEJ OBLASTI – MUDr. Gabriela Barilíková
13:00 - 15:00KONTROLY – MUDr. Marek Marinčák
Utorok10:00 - 12:00KONTROLY – MUDr. Katarína Belánová
13:00 - 15:00KOMISIA PRE NÁDORY CNS
Streda8:00 - 10:00ORL KONTROLY
10:00 - 13:30GYNEKOLOGICKÉ KONTROLNÉ VYŠETRENIA – MUDr. Katarína Belánová
Štvrtok8:00 - 11:00GYNEKOLOGICKÉ KONTROLNÉ VYŠETRENIA – MUDr. Daniela Bérešová
11:00 - 13:00KONTROLY – MUDr. Natália Janíčková
Piatok8:30 - 10:00KONTROLY – MUDr. Marek Marinčák
10:00 - 12:00KONTROLY – MUDr. Katarína Belánová
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

MUDr. Iveta PRIATELOVÁ

sestra: Nada Vrátná
Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 512
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok10:00 - 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
13:00 - 15:00PĽÚCNA KOMISIA
Utorok8:00 – 12:00KONTROLY
Streda10:00 – 12:00KONZILIÁRNE VYŠETRENIA
Štvrtok11:00 – 13:00MAMÁRNA KOMISIA – podľa rozpisu
Piatok8:00 – 12:00KONTROLY
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Kontakty

KONZILIÁRNA AMBULANCIA
MUDr. Natália Janíčková

Tel. č. ambulancia: 055/ 6135 515
Tel. č. sestra: 055/ 6135 514, 055/ 6135 516, 0917 133 990

Ordinačné hodiny

Pondelok9:30 - 11:30MULTIDISCIPLINÁRNE KONZULTÁCIE A
VYŠETRENIA NOVÝCH PACIENTOV
Utorok10:30 - 13:00KONTROLY – MUDr. Natália Janíčková
Streda9:30 - 11:30MULTIDISCIPLINÁRNE KONZULTÁCIE A
VYŠETRENIA NOVÝCH PACIENTOV
Štvrtok9:00 – 13:00Doc. MUDr. Mária Wagnerová CSc.
Predsedníčka Etickej komisie
13:00 – 14:30LYMFÓMOVÁ KOMISIA
Piatok9:30 – 12:00KONTROLY – MUDr. Natália Janíčková
Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Komisie

Diagnózy riešené komisiou

Nádory horných hltacích a dýchacích ciest, slinných žliaz a štítnej žľazy.

Miesto

ambulancia ORL oddelenia

Čas

Štvrtok: 13.00 – 15.00 hod.

Personálne zabezpečenie
ORL MUDr. Peter Feciskanin, MPH, MUDr. Danica Stecová, MUDr. Milan Almáši, PhD.
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Jana Pisáková

Diagnózy riešené komisiou

Nádory ústnej dutiny, pery a prínosových dutín

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 3

Čas

Pondelok: 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Maxilofaciálna chirurgia MUDr. Stanislav Andrejko, PhD., MUDr. Branislav Borza
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Jana Pisáková

Diagnózy riešené komisiou

Malígne lymfómy

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 1

Čas

každá nepárna streda - 13.00 - 14.30 hod.

Personálne zabezpečenie
Radiačná onkológia MUDr. Marek Marinčák, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Klinická onkológia MUDr. Martin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm prsníka

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 2, 4

Čas

Štvrtok 11:00 – 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Róbert Tóth, MUDr. Andrea Grešová, PhD., MUDr. Tatiana Borošová
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Andrea Cipková, MUDr. Mária Višňovská

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm pľúc, mezotelióm.

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 4

Čas

Pondelok – 13:00 – 15:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Pľúcne lekárstvo MUDr. Andrej Somoš, MUDr. Roman Klimčík
Hrudníková chirurgia MUDr. Marián Kudláč
Klinická onkológia MUDr. Jana Jankurová, MUDr. Dominik Šafčák, PhD.
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Natália Janíčková

Diagnózy riešené komisiou

Malígny melanóm

Miesto

ambulancia kožného lekárstva (UNLP VII. pavilón)

Čas

Streda: 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Kožné lekárstvo MUDr. Milada Kovaľová, MUDr. Henrieta Kovaľová
Plastická chirurgia MUDr. Vladimír Pastva, MUDr. Viktor Jabur
Klinická onkológia MUDr. Mária Višňovská, MUDr. Eleonóra Pihuríková

Diagnózy riešené komisiou

Sarkómy mäkkých častí, sarkómy kostí

Miesto

ambulancia klinickej onkológie na prízemí

Čas

Streda 13.00 - 14.00 hod. (každý párny týždeň)

Personálne zabezpečenie
Ortopédia MUDr. Rastislav Šepitka, MUDr. Dávid Sokol
Radiačná onkológia MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Klinická onkológia MUDr. Martrin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm prostaty, karcinóm obličky, karcinóm močového mechúra a močových ciest, testikulárne nádory a karcinóm penisu

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 1

Čas

Pondelok 10:00 - 12:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Urológia MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., MUDr. Tomáš Kička
Radiačná onkológia doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, MUDr. Katarína Belánová, MUDr. Natália Janíčková
Klinická onkológia MUDr. Monika Žák, MUDr. Katarína Štefániková

Diagnózy riešené komisiou

Karcinóm krčka maternice, tela maternice, karcinóm vaječníkov a karcinóm vulvy

Miesto

ambulancia gynekologického oddelenia

Čas

Utorok 11:00 - 13:00 hod.

Personálne zabezpečenie
Gynekológia MUDr. Marcel Lupták
Radiačná onkológia MUDr. Katarína Belánová, MUDr. Marek Marinčák
Klinická onkológia MUDr. Renáta Šikrová, MUDr. Róbert Biel

Diagnózy riešené komisiou

Zhubné a nezhubné nádory mozgu a miechy

Miesto

ambulancia radiačnej onkológie 3

Čas

Utorok 13.00 - 15.00 hod.

Personálne zabezpečenie
Neurochirurgia MUDr. Aurélia Kollová, PhD.
Radiačná onkológia MUDr. Natália Janíčková, MUDr. Katarína Belánová, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Klinická onkológia MUDr. Dominik Šafčák, PhD.
Rádiológia MUDr. Lýdia Frigová

Diagnózy riešené komisiou

Nádory štítnej žľazy a prištítnych teliesok

Miesto

endokrinologická ambulancia INMM, ambulancia oddelenia ORL VOÚ, a.s.

Čas

Streda 13:00 – 14:30 hod.

Personálne zabezpečenie
Nukleárna medicína MUDr. Viktória Cápová, MUDr. Alžbeta Fedáková
ORL MUDr. Dana Stecová, MUDr. Milan Almaši, PhD., MUDr. Peter Feciskanin, MPH
Klinická onkológia MUDr. Martin Petriľák, MUDr. Jana Tabišová
Radiačná onkológia MUDr. Gabriela Barilíková, MUDr. Marek Marinčák, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Diagnózy riešené komisiou

Metastázy solídnych zhubných nádorov v chrbtici

Miesto

Spinálna onkologická jednotka nemá pravidelné stretnutia a funguje na základe osobnej komunikácie podľa klinickej situácie

Čas

Personálne zabezpečenie
Neurochirurgia MUDr. Rastislav Grega, MUDr. Jana Kendeová, MUDr. František Pataky
Radiačná onkológia MUDr. Iveta Priatelová, MUDr. Marián Frívaldský, MPH, MUDr. Daniela Nadzonová
Rádiológia MUDr. Lýdia Frigová, MUDr. Zdena Lehotská

Lôžkové oddelenie

Postup prijatia na oddelenie:

 • Príjem na Oddelenie radiačnej onkológie je zvyčajne plánovaný,
 • na hospitalizáciu budete predvolaný telefonicky alebo písomne formou listu, pokiaľ telefónne číslo, ktoré ste nahlásili je nedostupné,
 • čas, kedy je potrebné sa dostaviť na plánovaný príjem je 8:00- 12:00 hod. počas pracovných dní,
 • na príjem sa prihláste u sestier pri okienku na Ambulancii radiačnej onkológie (prízemie)
 • ambulantná sestra Vám vystaví príjmový lístok, na základe ktorého Vám pracovníčka príjmovej kancelárii VOÚ (vedľa informátora) vystaví písomnú príjmovú dokumentáciu,
 • s dokumentáciou sa hláste na príjem u sestier na konkrétnom lôžkovom oddelení,
 • v deň prijatia na oddelenie Vás službukonajúca sestra odprevadí na lekárom určenú izbu, ukáže Vám Vaše lôžko, nočný stolík, skrinku, vysvetlí Vám manipuláciu so signalizačným zariadením a ukáže Vám priestory oddelenia,
 • Váš ošetrujúci lekár Vás vyšetrí a oboznámi Vás s liečebným postupom,
 • Termín Vášho prepustenia bude stanovený ošetrujúcim lekárom.

AK MÁTE NEJAKÉ NEJASNOSTI OHĽADOM HOSPITALIZÁCIE, PRÍPADNE SA NEMÔŽETE DOSTAVIŤ, KONTAKTUJTE SESTRY NA AMBULANCII RADIAČNEJ ONKOLÓGIE NA t.č. 055/6135 514, 516 alebo  0917 133 990.

 • Platný preukaz poistenca,
 • občiansky preukaz,
 • dispenzárny preukaz (ak Vám už bol vydaný),
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (pokiaľ už ste vypísaný na PN),
 • lieky, ktoré užívate na odporúčanie iných odborných lekárov,
 • osobné veci a hygienické potreby,
 • mobilný telefón, knihy, časopisy, prípadne rádio.

Nenoste so sebou!

 • Cennosti a väčší obnos peňazí.

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 až 16:00.

Lôžkové oddelenie radiačnej onkológie 1:
Poschodie 1
Inšpekčná izba lekárov: 055/6135 531
Staničná sestra: 055/6135 523
Sestry: 055/6135 521

Lôžkové oddelenie radiačnej onkológie 2:
Poschodie 2
Inšpekčná izba lekárov: 055/6135 532
Staničná sestra: 055/6135 524
Sestry: 055/6135 522

Personál

doc. MUDr. Dubinský Pavol, PhD., MHA
Primár
dubinsky@vou.sk
RNDr. Jasenčák Martin, PhD.
Vedúci fyzik
jasencak@vou.sk
Mgr. Šoltésová Petra
Vedúca sestra
soltesova@vou.sk

Mgr. Šebeková Lucia
Sekretariát
sekretariat.ro@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.