Nadácia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach

Nadácia “Nadácia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach”, sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, IČO: 35 563 991, bankové spojenie: SK2411110000001361604007 (ďalej aj “nadácia” ) bola založená nadačnou listinou uzavretou týmito zakladateľmi nadácie:

  • KONEX elektro, spol. s.r.o. (IČO: 31680569)
  • GRAMED, spol. s.r.o. (IČO: 36200808)
  • Ing. Vlasta ZÁBOJOVÁ

Nadácia vznikla 29.11.2004 jej zápisom do registra nadácií. Registračné číslo: 203/Na-2002/778.

Nadácia vznikla za účelom podporovania týchto verejnoprospešných účelov:

  • poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov zdravotníckym zariadeniam
  • podpora ekonomického rozvoja a cezhraničných aktivít košického regiónu
  • podpora študentov, doktorandov, pedagogických, vedeckých pracovníkov a ostatnej odbornej verejnosti, úplná alebo čiastková, pri štúdiu, stážach, odborných pobytoch, konferenciách, pri vedecko-výskumnej práci, publikačnej a vydavateľskej činnosti
  • rozvoj vyššieho, vrátane celoživotného vzdelávania
  • ochrana zdravia
  • podpora a rozvoj vedy a vzdelávania

Osoby v nadácii

Správca nadácieJUDr. Radoslav Grega
Predseda správnej rady doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Člen správnej rady MUDr. Tomáš Sieber, MPH
Člen správnej radyMUDr. Igor Jenčo, MPH

Dokumenty na stiahnutie

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.