Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (VOÚ) - Klinika rádioterapie a onkológie

Klinika rádioterapie a onkológie

Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ a.s.je výučbovou základňou LF UPJŠ v Košiciach a je centrom pre  pregraduálnu a postgraduálnu výučbu v odbore klinická onkológia ( kurzy, semináre, predatestačná príprava lekárov, cirkulácia lekárov a rezidentov v rámci predatestačnej prípravy vo viacerých medicínskych odboroch).

Klinika rádioterapie a onkológie sa podieľa  na vedecko-výskumnej činnosti, výchove vedeckých pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Klinika rádioterapie a onkológie sa zaoberá nechirurgickou liečbou zhubných nádorov. Nechirurgická liečba zhubných nádorov pozostáva z aplikácie rádioterapie a systémovej liečby (cytostatická liečba, hormonoterapia, aplikácia modifikátorov biologickej odpovede). Kľúčovým zameraním pracoviska je optimálna kombinácia rádioterapie a cytostatickej liečby u karcinómov mliečnej žľazy, karcinómov hlavy a krku, karcinómov pľúc a gynekologických malignít. Pracovisko je zapojené do viacerých medzinárodných multicentrických štúdií overovania účinnosti nových antineoplastických látok.

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/radioterapia/zamestnanci/

Personál

MUDr. Andrašina Igor, CSc.
Prednosta
andrasina@vou.sk

Ing. Džunková Gabriela
Sekretariát
sekretariat.ko@vou.sk

MUDr. Šafčák Dominik, PhD.
safcak@vou.sk

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.