OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY

24. apríla 2024
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY

PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.,
FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

s odkazom na ustanovenie § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Obchodná spoločnosť Východoslovenský onkologický ústav, a.s. sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, IČO: 36 603 350, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1371/V, /ďalej aj „vyhlasovateľ“/

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku:

hnuteľný majetok označenie dátum nadobudnutia a nadobúdacia hodnota
anestéziologický prístroj Aespire:AMX08380480WA rok 2008/35 248,81 €
anestéziologický prístroj Aespire:AMX08380481WA rok 2008/34 107,52 €
anestéziologický prístroj Venar-Omega Mi0236 rok 2007/38 311,79 €

ďalej aj „hnuteľná vec“ alebo „hnuteľné veci“.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:   

Verejná obchodná súťaž /ďalej aj „súťaž“/ začína dňom jej uverejnenia na internetovej stránke vyhlasovateľa /www.vou.sk/.
Súťaž bude uverejnená aj v periodickej tlači.

Návrh do súťaže /“návrh“/ predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie minimálne
meno/názov záujemcu,
adresu/sídlo záujemcu,
a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“

Záujemca v návrhu ďalej predloží:
označenie hnuteľného majetku, o ktorý má záujem

  • súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených so súťažou,
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami,
  • telefonický a internetový kontakt na záujemcu.

Každá hnuteľná vec sa ponúka samostatne.

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách za prístroj.

Finančná zábezpeka sa nevyžaduje.

Miesto a termín podávania návrhov

adresa vyhlasovateľa

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Rastislavova 43, 041 91 Košice,

najneskôr do 17. mája 2024 vrátane

Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

Návrhy predložené do súťaže vyhodnotí predstavenstvo vyhlasovateľa.

Súťaž bude vyhodnotená do 2 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.

Oznámenie o výsledku  súťaže bude zaslané každému záujemcovi do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.

Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže.

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

  • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
  • právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
  • v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť,
  • právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

Víťaz súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr v deň uzavretia kúpnej zmluvy.

Najnovšie novinky a aktuality

Od 2. 4. 2024 sú vo VOÚ povolené návštevy pacientov v dňoch streda, sobota, nedeľa v čase od 14.30 do 16.00
2. apríla 2024

Od 2. 4. 2024 sú vo VOÚ povolené návštevy pacientov v dňoch streda, sobota, nedeľa v čase od 14.30 do 16.00

Zobraziť viac
KEDY ŽENA POTREBUJE KOLPOSKOPICKÉ VYŠETRENIE<br>U ONKOGYNEKOLÓGA?
18. marca 2024

KEDY ŽENA POTREBUJE KOLPOSKOPICKÉ VYŠETRENIE
U ONKOGYNEKOLÓGA?

Zobraziť viac
Darujte 2 % z vašich daní našej nadácii
5. marca 2024

Darujte 2 % z vašich daní našej nadácii

Zobraziť viac
Ultrasonografia v ORL a chirurgii hlavy a krku
7. februára 2024

Ultrasonografia v ORL a chirurgii hlavy a krku

Zobraziť viac

Návštevné hodiny

Návštevné dni sú streda, sobota, nedeľa v čase 14:30 do 16:00. Viac informácií nájdete na stránkach jednotlivých oddelení.

Parkovanie

V areáli je možné parkovať na parkovacích miestach vyhradených pre pacientov. Prvé 4 hodiny sú zdarma.

Verejná doprava

Dostanete sa k nám spojmi č. 12, 15, 16. Cieľova zastávka je Pasteurova.